Algemene voorwaarden Fifty-One Legal

1. Fifty-One Legal is een handelsnaam waarvan het recht tot gebruik is verleend aan een aantal voor eigen rekening en risico werkzame advocaten en/of praktijkvennootschap(pen). Een opdracht tot dienstverlening komt nimmer tot stand met dit samenwerkingsverband doch uitsluitend met de behandelend advocaat of diens praktijkvennootschap. Iedere aansprakelijkheid is derhalve beperkt tot de behandelend advocaat of diens aansprakelijkheid is derhalve beperkt tot de behandelend advocaat of diens praktijkvennootschap en te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in dat geval door de desbetreffende beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitbetaald. Hoofdelijke aansprakelijkheid van (deelnemers in) het samenwerkingsverband is uitgesloten. De voor eigen rekening en risico werkzame advocaten en juristen zijn: mr A.M. Mohnen. Voorts werkt voor eigen rekening en risico de praktijkvennootschap Leliveld BV, waarvan in dienst zijn mr. J.O.I. Leliveld.

2. De opdracht tot dienstverlening wordt uitsluitend aangegaan met één der voor eigen rekening en risico werkzame zelfstandige advocaten dan wel met de praktijkvennootschap Leliveld BV, zulks onder uitsluiting van iedere andere onder de handelsnaam Fifty-One Legal werkzame advocaat of praktijkvennootschap.

3. De partij met wie de advocaat of de praktijkvennootschap de overeenkomst van opdracht aangaat wordt hierna aangeduid met “opdrachtgever”. De partij die de opdracht aanvaardt, wordt hierna aangeduid met “opdrachtnemer”. De werking van artikel 7: 404 BW en van artikel 7: 407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor situaties waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, is uitdrukkelijk uitgesloten.

4. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en zijn mede van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten. Opdrachtgever wordt in dat geval bekend verondersteld met de onderhavige toepasselijke algemene voorwaarden van Fifty-One Legal.

5. Iedere aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van een
door de opdrachtnemer gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering voldoet aan de door de Nederlandse Orde van Advocaten gestelde eisen.

6. Opdrachtnemer zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de opdrachtgever en bij de selectie van in te schakelen derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Opdrachtnemer is echter nimmer aansprakelijk voor tekortkomingen en onrechtmatige daden van derden. Opdrachtnemer is door de opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens opdrachtgever te aanvaarden.

7. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het overeengekomen uurtarief van opdrachtnemer.

8. Door opdrachtnemer ten behoeve van de opdrachtgever betaalde (on)kosten – waaronder belaste en onbelaste verschotten – zullen naast het honorarium in rekening worden gebracht. Onder belaste en onbelaste verschotten worden ondermeer verstaan griffierechten, deurwaarderskosten, procureurskosten en kosten deskundigen. Daarnaast is opdrachtnemer ter dekking van de algemene kosten gerechtigd een bepaald percentage van het honorarium exclusief BTW in rekening te brengen. Onder de algemene kantoorkosten wordt onder meer verstaan porti, telefoon-, fax- en kopieerkosten e.d.. De door opdrachtnemer gemaakte reiskosten worden aan opdrachtgever doorberekend door middel van een vast bedrag exclusief BTW per kilometer.

9. De werkzaamheden worden periodiek aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Na het verstrijken van de in de factuur genoemde betalingstermijn is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en de wettelijke (handels)rente verschuldigd vermeerderd met 2%. Indien na aanmaning betaling uitblijft, is opdrachtgever voorts buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Deze buitengerechtelijke incassokosten worden berekend aan de hand van het Rapport Voorwerk II (Rapport van de werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak inzake de buitengerechtelijke kosten) op basis van twee punten van het liquidatietarief, doch met een minimum van € 450,00.

10. Opdrachtnemer is altijd en op ieder gewenst moment gerechtigd een voorschot te verlangen terzake van de door haar reeds verrichte en nog te verrichten werkzaamheden.

11. Indien opdrachtgever niet binnen de betalingstermijn betaalt of het verlangde voorschot niet heeft voldaan, is opdrachtnemer gerechtigd de werkzaamheden voor opdrachtgever terstond op te schorten, zonder dat opdrachtnemer daarbij aansprakelijk is voor enige schade die daardoor ontstaat.

12. Voor alle geschillen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever geldt het Nederlands recht. Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden berecht door de Rechtbank te Maastricht, tenzij de Nederlandse wet bij regels van dwingend recht een andere rechter bevoegd verklaart. In dat geval zal het geschil dan wel zullen de geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, in eerste aanleg bij uitsluiting worden berecht door de alsdan door de Nederlandse wet aan te wijzen relatief bevoegde Nederlandse rechter.