Mr. Angela Mohnen

Senior Jurist

  • Algemeen bestuursrecht

  • Staatsrecht

  • Omgevingsrecht (ruimtelijke ordening, milieu en natuur, vergunningen)

Over Angela

Gemeentes en overheden zijn de partijen waar Angela Mohnen dagelijks mee werkt. De ‘taaie’ kant van het bestuursrecht schrikt haar absoluut niet af; integendeel, vol enthousiasme stort ze zich op lastige kwesties en bijt ze zich vast in complexe technische materie. Angela gelooft dat het recht inzichtelijk moet zijn voor iedereen, zeker voor de individuele burger of ondernemer die moeite heeft met het begrijpen van abstract, juridisch jargon. Ze verschuilt zich dan ook niet achter wetsartikelen, maar schotelt haar cliënten heldere scenario’s en duidelijke voorbeelden voor.

Haar werkwijze is constructief en oplossingsgericht. Gerechtelijke procedures gaat ze niet uit de weg, maar liever vindt ze de oplossing in de dialoog met de tegenpartij.

Vanwege haar grote interesse in milieu en ruimtelijke ordening, specialiseerde Angela zich na haar studie bestuursrecht aan de Universiteit Maastricht in omgevingsrecht. In 2003 voltooide zij de Beroepsopleiding voor advocaten. Nieuwe ontwikkelingen in haar vakgebied, zoals de op handen zijnde Omgevingswet, volgt ze op de voet. Ze deed de opleidingen publiek- en privaatrechtelijk bouwrecht bij het Instituut voor Bouwrecht en is lid van de Vereniging voor Milieurecht.

Met haar ruim 25 jaar beroepservaring is Angela Mohnen letterlijk en figuurlijk de senior jurist bij Fifty-One Legal, waaraan ze sinds 2015 is verbonden.

Recente werkzaamheden van Angela

Het indienen van een voorlopige voorziening en het instellen van beroep met betrekking tot een bestemmingsplan dat realisatie van een nieuw industrieterrein in Brabant mogelijk maakt. Het beroep werd gegrond verklaard en het besluit vernietigd;
Het indienen van beroep voor een natuurvereniging tegen een bestemmingsplan dat de bestemming sport toestond in een natuurgebied waar tevens een beschermde diersoort voorkwam. Het beroep werd gegrond verklaard;
Het adviseren van particulieren over de Monumentenwet;


Het indienen van zienswijzen tegen een bestemmingsplan waarbij de bestemming woonboten werd wegbestemd. De zienswijze werd gegrond verklaard en de bestemming woonboten werd gehandhaafd;
Het adviseren over contracten betreffende de koop van een woonboot en het toetsen aan het geldende bestemmingsplan en de kaders van het waterschap.
Het adviseren van milieugroepen inzake vergunningen voor ontgrondingen in Limburg;
Het adviseren van een particulier met betrekking tot vergunningen van een biovergistingsinstallatie;
Het adviseren van een particulier inzake het legaliseren van een uitbreiding van het bedrijf;
Het adviseren van diverse particulieren over wel of niet vergunningvrij kunnen bouwen;
Bezwaar indienen tegen een handhavingsbesluit van de gemeente inzake bodemverontreiniging;
Het indien van bezwaar tegen de omgevingsvergunning die de bouw van een buitenproportioneel (oppervlakte, aard bouwwerk en kleuren materialen) tuinhuis bij de buurman mogelijk maakt. Het bezwaar werd gegrond verklaard;
Het adviseren over meldingen in het kader van het Activiteitenbesluit;
Het adviseren over meldingen in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit;
Het adviseren over planschadeprocedures en overeenkomsten met gemeenten betreffende planschade;
Het adviseren van particulieren en natuurorganisaties inzake beschermde soorten op grond van de Wet natuurbescherming;
Het adviseren over de plannen (milieueffectrapportages en provinciaal beleid) om windmolens te realiseren in de provincie Noord-Holland;
Het indienen van zienswijzen voor omwonenden met betrekking tot de uitbreiding van milieuactiviteiten van een bedrijf.

Het adviseren over verborgen gebreken;
Het adviseren over achterstallig onderhoud door de vereniging voor eigenaren;
Het adviseren over de onderzoeksplicht van de koper.

Talen

  • Nederlands
  • Engels
  • Duits
  • Frans (basis)

Blogs van Angela