Opzegging krediet door de bank, kan dat zomaar? In beginsel kan de bank dit doen op grond van de Algemene Bankvoorwaarden. Maar de rechter denkt daar vaker anders over. De bank is niet altijd bevoegd om een krediet op te zeggen.  Wat kunt u doen tegen de opzegging? Mr James Leliveld, advocaat ondernemings- en vastgoedrecht geeft u meer inzicht in deze vragen.

Wanneer mag de bank een krediet opzeggen?

De mogelijkheid tot opzegging van een krediet door de bank is geregeld in de Algemene Bankvoorwaarden. Als het aan de Algemene Bankvoorwaarden ligt kan de bank al snel een krediet opzeggen. Die vormen vrijwel altijd onderdeel van een krediet. De bank kan theoretisch op basis van die voorwaarden zelfs zonder een reden en op elk moment direct overgaan tot opzegging. Maar de rechter denkt daar toch wel vaak anders over.

Opzegging krediet door bank moet gerechtvaardigd zijn

In de rechtspraak is inmiddels bepaald dat opzegging onder omstandigheden niet rechtvaardig is. Dit kan het geval zijn als er geen goede reden is of de overtreding te gering is. Denk bijvoorbeeld aan een éénmalige late betaling van de rente en aflossing.

De bank zal doorgaans niet zomaar een krediet opzeggen. Opzegging zal pas aan de orde zijn op het moment dat u een van de verplichtingen jegens de bank meermaals niet (tijdig) nakomt. Onder die verplichtingen worden niet alleen de geldschulden begrepen, maar ook alle andere verplichtingen. Bijvoorbeeld de veelvoorkomende verplichting om (zakelijk) een gezonde balanspositie te hebben of (privé) uw woning niet te verhuren. Om er achter te komen welke verplichtingen voor u gelden, dient u de overeenkomst met de bank goed door te nemen. Ook in het geval van het niet nakomen van dergelijke verplichtingen kan de bank niet zomaar een krediet opzeggen. Dit hang samen met de bijzondere zorgplicht van de bank.

Bijzondere zorgplicht bij opzegging krediet door bank

In de rechtspraak is bepaald dat de bank uit hoofde van haar maatschappelijke functie een bijzondere zorgplicht heeft ten opzichte van haar klanten. Een krediet  opzeggen is daardoor alleen mogelijk als de bank een voldoende zwaarwegend belang heeft. Bovendien dient de maatregel van opzeggen proportioneel te zijn in verhouding tot uw tekortkoming. Of anders gezegd, de “bank mag niet met een kanon op een mug schieten”.

Hoe ver deze zorgplicht precies strekt hangt telkens af van de omstandigheden van het geval. Factoren die onder andere een rol kunnen spelen bij de opzegging van een krediet door de bank zijn:

  • de duur, de mate van exclusiviteit, de omvang en de ingewikkeldheid en het verloop van de kredietrelatie;
  • een aanmerkelijke afname van de kredietwaardigheid en/of een toename van het risico dat de bank loopt;
  • het gedrag en de betrouwbaarheid van de kredietnemer;
  • in welke mate de kredietnemer toerekenbaar tekort is geschoten;
  • of er tijdig is gewaarschuwd voor de naderende opzegging;
  • en of de bank bepaalde verwachtingen heeft gewekt, zoals het gedurende een bepaalde periode toestaan dat de kredietlimiet wordt overschreden.

Uit de jurisprudentie volgt dat per krediet overeenkomst die wordt opgezegd, een belangenafweging moet plaatsvinden. Heeft u meerdere overeenkomsten met de bank (bijvoorbeeld spaarrekening, hypotheek en rekening-courant) dan dient de belangenafweging per overeenkomst plaats te vinden. Lees in dat verband ook mijn blog “Opzegging financiering door bank. Ontdek wat u kunt doen.

Hoe nu verder?

Indien een opzegging krediet door de bank heeft plaats gevonden, dienen de lopende overeenkomsten met de bank zo spoedig mogelijk te worden afgewikkeld. Doorgaans informeert uw bank u hierover ruim voor de datum waarop de overeenkomsten definitief zullen worden beëindigd. U krijgt dan de tijd om uw financiële zaken te regelen.

Indien u het niet eens bent met de opzegging is het raadzaam om zo spoedig mogelijk contact op te nemen met uw bank om hiertegen te protesteren. Houdt uw bank vast aan zijn beslissing om de krediet relatie op te zeggen, dan biedt de gang naar een rechter of soms naar een klachteninstituut zoals het Kifid een oplossing. Bespreek uw juridische positie en uw kansen met ons. Wij kunnen u goed begeleiden in het (juridische) conflict met uw bank.

Wilt u meer weten over uw rechten en plichten bij een opzegging krediet door uw bank? En wenst u een advies op maat, neemt u gerust contact met mij op. Het eerste gesprek is immers gratis en geheel vrijblijvend. U kunt mij een e-mail sturen (leliveld@leliveldadvocaten.nl) of telefonisch contact met mij opnemen( +31 (0)43 3259679 | +0031 (0)6 26532320).

Disclaimer
Aan de inhoud van bovenstaande tekst kunnen geen rechten worden ontleend.