Wanneer bent u als bestuurder van een BV aansprakelijk? Als bestuurder van een vennootschap staat u soms voor lastige keuzes. Maar helaas is het vaak moeilijk de juiste keuzes te maken. Bestuurdersaansprakelijkheid kan daarvan het gevolg zijn. Maar waar liggen de grenzen van bestuurdersaansprakelijkheid? Mr James Leliveld, advocaat ondernemingsrecht, geeft enig inzicht in deze materie.

Interne en externe bestuurdersaansprakelijkheid

Het is eerst goed om te weten dat er onderscheid moet worden gemaakt tussen interne en externe bestuurdersaansprakelijkheid. Interne bestuurdersaansprakelijkheid is de aansprakelijkheid van bestuurder(s) tegenover de rechtspersoon. Denk bijvoorbeeld aan een BV. Vervult u als bestuurder uw taak niet naar behoren dan kunt u door de BV zelf hierop worden aangesproken.

Van externe bestuurdersaansprakelijkheid is sprake als u als bestuurder(s) aansprakelijk bent tegenover derden. Dit kan bijvoorbeeld een curator in het faillissement zijn of een van de schuldeisers.

Interne bestuurdersaansprakelijkheid

Als bestuurder bent u tegenover de vennootschap gehouden tot een behoorlijke vervulling van uw taak. Vervult u uw taak niet behoorlijk, dan kunt u door de rechtspersoon daarvoor aansprakelijk worden gesteld. Bij het vervullen van uw taak heeft u als bestuurder grote mate van beleidsvrijheid. Dat moet ook wel, anders is er niemand die nog wil ondernemen en soms moet je als bestuur moeilijke beslissingen nemen. Bestuurdersaansprakelijkheid wordt dus niet zomaar aangenomen. Als bestuurder bent u pas aansprakelijk indien een ernstig persoonlijk verwijt kan worden gemaakt. Dit wordt beoordeeld aan de hand van alle omstandigheden van het geval.

Wanneer een bestuurder van een BV aansprakelijk is wordt ondermeer beoordeeld aan de hand van:

  • de aard en ernst van de normschending;
  • de aard van de door de rechtspersoon uitgeoefende activiteiten;
  • de in het algemeen daaruit voortvloeiende risico’s;
  • de taakverdeling binnen het bestuur;
  • de eventueel voor het bestuur geldende richtlijnen;
  • de gegevens waarover de bestuurder beschikte of behoorde te beschikken ten tijde van de aan hem verweten beslissingen of gedragingen;
  • alsmede het inzicht en de zorgvuldigheid die mogen worden verwacht van een bestuurder die voor zijn taak berekend is en deze nauwgezet vervult.

Décharge door de BV

De algemene vergadering van aandeelhouders kan aan het bestuur decharge verlenen voor het gevoerd beleid. Bij décharge doet de rechtspersoon afstand van zijn recht om het bestuur aansprakelijk te stellen. De verlening van decharge vindt meestal doorgaans plaats tijdens de jaarvergadering. Décharge beperkt zich tot gegevens die uit de jaarrekeningen blijken. Maar dit kan ook door gegevens die op andere wijze aan de aandeelhouders bekend zijn gemaakt. De algemene vergadering van aandeelhouders kan zich niet meer achteraf beroepen op onbekendheid met die gegevens. Décharge heeft echter alleen betrekking op de interne bestuurdersaansprakelijkheid. Dus in de relatie tussen de BV en haar bestuurder(s).

Wanneer is een bestuurder aansprakelijk voor externe schuldeisers?

Er zijn meerdere aansprakelijkheidsgronden voor een externe bestuurdersaansprakelijkheid.

Ten eerste In het geval van een faillissement. In een faillissement kan het bestuur aansprakelijk worden gehouden voor het tekort in de failliete boedel. Dit kan als u als bestuurder uw taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld. Daarnaast moet aannemelijk zijn dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Wettelijk is vastgesteld in welke gevallen het vermoeden van onbehoorlijk bestuur in elk geval bestaat.

Buiten die gevallen zal aan de hand van de feitelijke omstandigheden van het geval moeten worden bekeken of van onbehoorlijk bestuur sprake is.

Misleidende voorstelling toestand vennootschap

Indien u als bestuurder door middel van jaarrekeningen, tussentijdse cijfers of het jaarverslag een misleidende voorstelling heeft geschetst van de toestand van de vennootschap dan kunt u daardoor door een derde hiervoor aansprakelijk worden gesteld. Dit kan gebeuren als die derde is afgegaan op deze gegevens en hierdoor schade heeft geleden,

Externe bestuurdersaansprakelijkheid: onrechtmatige daad

Dit is een soort ‘restcategorie’. Kunt u als bestuurder niet aansprakelijk worden gesteld op een van de wettelijke aansprakelijkheidsgronden, dan rest nog de mogelijkheid dat u kunt worden aangesproken op grond van onrechtmatige daad.

Van bestuurdersaansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad kan in twee gevallen sprake zijn: indien de bestuurder namens de rechtspersoon heeft gehandeld of indien de bestuurder heeft bewerkstelligd of toegelaten dat de rechtspersoon haar wettelijke of contractuele verplichtingen niet nakomt. Indien u als bestuurder bij uw handelen een ernstig persoonlijk verwijt kan worden gemaakt, kunt u aansprakelijk worden gehouden voor de schade. Wanneer sprake is van een ernstig persoonlijk verwijt t is wederom afhankelijk van alle omstandigheden van het geval.

Een voorbeeld van een handeling waarbij aan een bestuurder een ernstig persoonlijk verwijt kan worden gemaakt is selectieve aanwending van de financiële middelen. Als een bestuurder weet dat niet alle crediteuren betaald kunnen worden, maar toch een deel van de crediteuren betaalt en een ander deel niet, dan kan dit een onrechtmatig handelen opleveren.

Wilt u meer weten over de vraag wanneer een bestuurder van een BV aansprakelijk is? Of als u als bestuurder van een BV aansprakelijk bent gesteld of wanneer u een bestuurder aansprakelijk wenst te stellen? Neem contact met mij op en maak gebruik van het gratis oriënterend gesprek. Vaak kan ik u al snel voorzien van een goede strategie.

U kunt mij bereiken via onderstaande button, mobiel +31 6 26 53 23 20 of per mail leliveld@leliveldadvocaten.nl

Disclaimer
Aan de inhoud van bovenstaande tekst kunnen geen rechten worden ontleend.