Indien een werknemer ziek is dient de werkgever de werknemer te re-integreren. Bij de ziekteverzuim begeleiding moet de werkgever zich laten ondersteunen door een arbodienst of bedrijfsarts. Maar wat nu als de bedrijfsarts een fout maakt? Bijvoorbeeld omdat hij de werkgever onjuist adviseert en de werkgever daardoor schade oploopt in de vorm van een loonsanctie. Is de bedrijfsarts of arbodienst aansprakelijk voor die schade?

Allereerst wordt opgemerkt dat een werkgever steeds verantwoordelijk is voor de door hem ingeschakelde deskundige en dus ook voor de ingeschakelde bedrijfsarts of arbodienst. Indien de werkgever een advies, dat achteraf onjuist blijkt te zijn, van de bedrijfsarts of de arbodienst opvolgt, dan kan de werkgever zich niet verschuilen achter dat onjuiste advies. Het gevolg hiervan is, dat ook wanneer de werkgever de adviezen van de bedrijfsarts of arbodienst (strikt) opvolgt, toch het UWV kan oordelen dat de werkgever niet voldoende re-integratie inspanningen heeft verricht en bijvoorbeeld een loonsanctie opleggen.

Bedrijfsarts of arbodienst aansprakelijk voor een fout advies?

Of een bedrijfsarts of arbodienst aansprakelijk kan worden gesteld zal bekeken moeten worden of de bedrijfsarts of arbodienst heeft gehandeld als een redelijk handelend of redelijk bekwame bedrijfsarts of arbodienst. Indien dat niet het geval is, dan is deze aansprakelijk voor de door de werkgever geleden schade. Wat van de bedrijfsarts of arbodienst verwacht mag worden zal daarbij overigens mede afhangen van welke afspraken er tussen de werkgever en de bedrijfsarts zijn gemaakt. Daarbij geldt overigens dat een uitsluiting van de aansprakelijkheid van de arbodienst in de algemene voorwaarden niet zelden gepasseerd wordt door een rechter indien ernstige fouten zijn gemaakt.

Mogelijk denkt u dat de aansprakelijkheid van een bedrijfsarts in de praktijk nauwelijks voorkomt. Het zal u echter verbazen dat dit wel zo is en dat vaker een werkgever de bedrijfsarts en/of arbodienst aansprakelijk stelt voor fouten die gemaakt zijn.

Praktijkvoorbeelden

Een voorbeeld van een zaak waarbij de bedrijfsarts aansprakelijk was ging om een werkgever die een loonsanctie was opgelegd omdat hij niet voldaan had aan zijn re-integratieverplichting. Het ging in dit geval om een werknemer met knie- en beenklachten. Het UWV had geconcludeerd dat deze medewerker ten onrechte niet was ingezet op werkzaamheden die zijn knieën en rug ontzagen. De kantonrechter oordeelde in deze zaak dat de arbodienst niet de zorgvuldigheid van een redelijk bekwaam opdrachtnemer in acht had genomen omdat de arbodienst niet aan de werkgever geadviseerd had om de werknemer in andere, knie en rug beschermende werkzaamheden te re-integreren. De kantonrechter stelde aansprakelijkheid van de arbodienst vast en veroordeelde de arbodienst dan ook tot vergoeding van de schade die de werkgever had geleden.

Een andere zaak waar met succes aansprakelijkheid van de bedrijfsarts werd aangenomen betreft een zaak waarbij een werknemer was uitgevallen wegens rugklachten. Ook deze werkgever kreeg een loonsanctie omdat onvoldoende gekeken was naar de behandelingsmogelijkheden voor de werknemer. De kantonrechter oordeelde dat de bedrijfsarts jegens de werkgever aansprakelijk was voor een deel van de door de werkgever geleden schade omdat de bedrijfsarts niet had gekeken naar externe behandelmogelijkheden om werk belemmerende factoren weg te nemen.

Schade beperken door werkgever

Van een werkgever mag overigens wel verwacht worden dat hij zijn schade zo veel als mogelijk beperkt. Dit kan de werkgever bijvoorbeeld doen door bezwaar aan te tekenen tegen een loonsanctie. Indien de werkgever dat niet doet, dan kan dat tot gevolg hebben dat hij zijn schade niet of niet volledig vergoed krijgt.

Weliswaar is het gelet op het voorgaande mogelijk om de bedrijfsarts of arbodienst onder omstandigheden aansprakelijk te stellen, maar het mag duidelijk zijn dat het de voorkeur verdient om procedures te voorkomen. Voorkomen is immers beter dan genezen. Vaak kunnen veel problemen voorkomen worden door goed en frequent contact te onderhouden met de bedrijfsarts en arbodienst ten aanzien van zieke werknemers.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact met mij opnemen voor een gratis vrijblijvend gesprek. Als advocaat heb ik veel ervaring op dit gebied en kan ik samen met u kijken hoe uw probleem op een snelle en efficiënte wijze kan worden opgelost. U kunt mij bereiken op 043 – 325 96 79 of via leliveld@leliveldadvocaten.nl.

Disclaimer
Aan de inhoud van bovenstaande tekst kunnen geen rechten worden ontleend.